BAZA KONTAKTÓW
WROCŁAW

Dzięki rejestracji w naszym serwisie, Twoja firma uzyska możliwość zaistnienia we wrocławskiej Informacji o Produkcji, Handlu i Usługach.

Twoja firma

Dla tych którzy chcą założyć własną firmę, przedstawiamy najważniejsze informacje, jakie kroki należy podjąć aby założyć działalność gospodarczą.

Jak założyć firmę

Na mocy obowiązującej ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo o działalności gospodarczej (DZ.u. nr 101 z poz. zm.), przedsiębiorcą jest: osoba fizyczna, osoba prawna jak również nie posiadająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która we własnym imieniu wykonuje działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po spełnieniu następujących warunków

1. Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (prowadzony przez Sąd Rejonowy)
Naley pamiętać:

 • przedsiębiorca, który jest osobą fizyczna może podjąc działalnośc po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • spółka kapitałowa może podjąć działalnośc przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców

2. Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej obowiązana jest do dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodfarczej osób fizycznych we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminy (urząd właściwy - wg. miejsa zamieszkania przedsięborcy).

Zgłoszenie o dokananie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać

 • oznaczenie przedsiębiorcy czyli - nazwa firmy, imię i nazwisko właściciela firmy oraz numer ewidencyjny PESEL
 • oznaczenie miejsca zamieszkania wraz z adresem przedsiebiorcy, w przypadku gdy działaności wykonywana jest poza miejscem zamieszkania - adres tego miejsca
 • datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
 • oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności - oznaczenie zakresu wykonywanej działalnosći zgodnie z PKD (Polską Klasyfikacją Działalności)

Dane osobowe wpisane do ewidencji działalności gospodarczej są jawne i nie podlegaja przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - O ochronie danych osobowych.

Przy wykonywaniu niektórych rodzajów działalności gospodarczej konieczne jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia. Rodzaje działalności, które wymagają koncesji lub zezwolenia określone są w art 14 - Prawo o działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2004 r - po nowelizacji ustawy Prawo o działalności gospodarczej, przedsiębiorca, który składa zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców może także złożyć jednocześnie wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) jak również zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne (NIP).

Zgłoszenie ubezpieczenia w ZUS

 • Zgłoszenie płatnika:
  • a) druk ZUS ZPA - zgłoszenie płatnika składek osoby prawnej lub spółki nie mającej osobowości prawnej,
  • b) druk ZUS ZPA - zgłoszenie płatnika składek osoby fizycznej.
 • Zgłoszenie ubezpieczonego:
  • druk ZUS ZUA - płatnicy składek mają obowiązek złożenia zgłoszenia imiennego każdej osoby objętej obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w terminie 7 dnia obowiązku ubezpieczenia.

Po wykonaniu powyższych czynności następuje wykonanie pieczątki firmowej. 

Kolejnym krokiem będzie założenie konta bankowego

Aby założyć rachunek bankowy jako podmiot gospodarczy (firma) należy przedstawić następujące dokumenty:

 • w przypadku spółek prawa handlowego (np. akcyjna, z o.o., jawna) - odpis z rejestru handlowego, aktualny akt notarialny spółki, umowa spółki, NIP, REGON, pieczątka, dowody osobiste wszystkich wspólników.
 • w przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON, pieczątka oraz dowód osobisty.

Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Sanepidu.

Kategorie