BAZA KONTAKTÓW
WROCŁAW

Dzięki rejestracji w naszym serwisie, Twoja firma uzyska możliwość zaistnienia we wrocławskiej Informacji o Produkcji, Handlu i Usługach.

Biuro rachunkowe Wrocław oferuje usługi księgowe w zakresie:prowadzenia ksiąg handlowych, księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej, rozliczenia kadrowo-płacowe, sporządzanie rocznych zeznań podatkowych, rozliczenia z ZUS

Biuro rachunkowe Wrocław oferuje usługi księgowe w zakresie:prowadzenia ksiąg handlowych, księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej, rozliczenia kadrowo-płacowe, sporządzanie rocznych zeznań podatkowych, rozliczenia z ZUS

Biuro rachunkowe Wrocław AFJ

 oferuje profesjonalne usługi księgowe:

 

Zakres świadczonych usług księgowych przez nasze biuro rachunkowe:


1. Prowadzenie ksiąg handlowych:
ujęcie dowodów księgowych w księgach rachunkowych,
prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług,
prowadzenie dodatkowych ewidencji: środków trwałych, wyposażenia,
wykonanie sprawozdań: Bilansu, Rachunku Zysków i Strat oraz sprawozdań na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego,
wykonanie i złożenie w Urzędzie Skarbowym odpowiednich deklaracji rozliczeniowych: PIT, CIT i VAT.


2. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:
kwalifikowanie i ujęcie dostarczanych przez Państwa dokumentów księgowych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów,
rozliczenia podatku od towarów i usług,
dodatkowe ewidencje: środków trwałych, wyposażenia, tabele amortyzacyjne, ewidencja przebiegu pojazdu,
wykonanie i złożenie w US deklaracji PIT i VAT oraz sporządzenie i przekazanie Klientowi podatkowych przelewów bankowych.

3. Prowadzenie ewidencji ryczałtowej:
prowadzenie ewidencji przychodów,
sporządzanie rocznego Zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 wraz z załącznikami

4. Rozliczenia kadrowo-płacowe:
sporządzanie list płac,
prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
sporządzanie:
- deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych PIT-4R,
- informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, 
- informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-8B,
- dokumentacji dla potrzeb rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,-
- imiennych raportów oraz zbiorczych deklaracji miesięcznych,
- wniosków o uzyskanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
- umów o pracę, a także umów cywilno-prawnych.

5. Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych:
PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, rozliczających się z najmu, dzierżawy lub działów specjalnych produkcji rolnej oraz dla osób zobowiązanych doliczać do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla osób, które uzyskały przychody wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, od których płatnik pobrał zaliczki na podatek,
PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
PIT-16A Deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

6. Rozliczenia z ZUS.
Rozliczenie z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą, osób współpracujących oraz pracowników: - przesyłanie dokumentów do ZUS drogą elektroniczną, - drukowanie i dostarczanie naszym Klientom przelewów bankowych umożliwiających zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.


7. Inne.
Sporządzanie wszelkiej dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne, spółki osobowe, spółki prawa handlowego,
inne usługi księgowe,
świadczenie usług księgowych u klienta.

Kategorie